Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

baner-pomoc.jpg

wzory umów


Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych[1]

 

umowa[2] zawarta w dniu __________2014r. w ________ pomiędzy:

1.     ________________ z siedzibą w Warszawie, ul. ______, _______, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, posiadającą NIP ___________ oraz REGON ______________ , zwanym dalej „Nabywcą”,

a

2.     _______________ zamieszkał/ym/ą w ________ przy ul. _________ legitymując/ym/ą się dowodem osobistym nr _____o numerze PESEL _____ oraz NIP ________, zwan/ym/ą dalej „Zbywcą”.

 

§ 1

1.  Zbywca oświadcza, że do _________ zwanego dalej „utworem”[3].przysługują mu autorskie prawa majątkowe w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

2.     Zbywca oświadcza, że:

a)    może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy;

b)    przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

c)    utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;

d)    do dnia zawarcia niniejszej umowy utwór nie został opublikowany lub rozpowszechniony.

 § 2

1.    Zbywca przenosi na Nabywcę całość praw majątkowych do utworu wymienionego w § 1.[4]

2.    Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje[5] następujące pola eksploatacji:[6]

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Nabywca ma prawo dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Zbywcy.[7]

4. Przeniesienie praw majątkowych dotyczy stanu utworu, w jakim znajduje się on w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich.[8]

5. Strony postanawiają, że niniejsza umowa powoduje przeniesienie własności egzemplarza utworu przekazanego Nabywcy przez Zbywcę.[9]

 § 3

1.  Zbywca oświadcza, iż utwór stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2. W razie skierowania przeciwko Nabywcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Nabywcę z utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę - przysługujących im praw autorskich, Nabywca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Zbywcę, który ________.

 § 4

1.  Z tytułu nabycia przez Nabywcę majątkowego prawa autorskiego do utworu wymienionego w § 1 na polach eksploatacji wymienionych w § 2 ust. 2 i przeniesienia własności egzemplarza utworu Zbywcy przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości __________ (słownie: ____________ złotych)[10].

2.     Termin zapłaty wynosi _______ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3.     Autorskie prawa majątkowe do utworu wymienionego w § 1 przechodzą na Nabywcę z chwilą obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. Zbywca wskaże rachunek bankowy, na który należy przelać kwotę zapłaty.

 § 5

Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla potrzeb wykonania postanowień umowy stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim treści niniejszej umowy.

§ 6

1.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

3.    Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.        

 

Zbywca                                                     Nabywca


[1] Zgodnie z art. 41 ust. 1pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ("ustawa"), nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. Zatem prawa nabyte na podstawie tej umowy, mogą być zbywane dalej.

[2] Art. 53 ustawy wymaga zachowania formy pisemnej dla umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych pod rygorem nieważności.

[3] Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.

[4] Zgodnie z art. 53 ustawy, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

[5] Na gruncie art. 41 ust. 4 ustawy, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych może dotyczy tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia

[6] Nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej (art. 41 ustawy)

[7] Dalsza odsprzedaż może odbywać się z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2 ustawy, iż następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywista koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

[8] Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami (art. 49 ustawy).

[9] Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu.

[10] Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. (art. 43 ustawy). Zgodnie z art. 44 ustawy, w razie rażącej dysproporcji miedzy wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji (art. 45).


Umowa licencyjna[1]

umowa zawarta w dniu ________ 2014 r. w ________ pomiędzy:

1. ________________ z siedzibą w Warszawie, ul. ______, _______, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, posiadającą NIP ________________ oraz REGON ______________________ , zwanym dalej „Licencjobiorcą”,

a

2. _______________ zamieszkał/ym/ą w ________ przy ul. _________ legitymując/ym/ą się dowodem osobistym nr _____o numerze PESEL _____ oraz NIP ________, zwan/ym/ą dalej „Licencjodawcą”.

 

§ 1

1.     Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) _______ zwanego dalej „utworem”[2].

2.     Licencjodawca oświadcza, że:

a)     przysługuje mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);

b)     może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy;

c)     przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

d)     utwór został przez niego wykonany osobiście;

e)     utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;

f)      do dnia zawarcia niniejszej umowy utwór nie został opublikowany lub rozpowszechniony.

 § 2

1.     Licencjodawca udziela wyłącznie/niewyłącznie[3] Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z praw autorskich do utworu (licencja wyłączna)/(licencja niewyłączna)[4] w zakresie następujących pól eksploatacji[5]:

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Udzielenie licencji dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej[6] i ważne jest bezterminowo/przez okres _______ lat.[7]

3.     Licencjobiorca ma prawo udzielenia sub-licencji bez zgody Licencjodawcy.[8]

 § 3

1.     Licencjodawca oświadcza, iż utwór stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2.     W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę z utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę - przysługujących im praw autorskich, Licencjobiorca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Licencjodawcę, który zobowiązuje się do …………...[9]

§ 4

1.     Licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji na polach eksploatacji wymienionych w § 2 ust. 1 przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ________ (słownie: ____________ złotych) [10]/opłata licencyjna w wysokości _____________

2.     Termin zapłaty wynosi ________ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy/w okresach miesięcznych do dnia _____ każdego miesiąca.

 § 5

1. Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla potrzeb wykonania postanowień umowy stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim treści niniejszej umowy.

2.     Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.      

 

Licencjodawca                                                      Licencjobiorca


[1] Stosownie do art. 67 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako ”ustawa”) , umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

[2] Zgodnie z ust. 3 art. 41 ustawy nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. 

[3] Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy, jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).

[4] Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

[5] Zgodnie z ust. 2 i 4 art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa licencyjna obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia

[6] Stosownie do brzmienia art. 66 ust. 1 ustawy, umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoja siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. W myśl ust. 2 tego artykułu, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

[7] Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nie oznaczony, twórca może ja wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Natomiast licencję udzielona na okres dłuższy niż piec lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzielona na czas nie oznaczony.

[8] Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

[9] Jest to postanowienie zabezpieczające Licencjobiorcę na wypadek zgłoszenia roszczeń do utworu przez osoby trzecie. Zawarcie tego typu gwarancji w umowach licencyjnych jest fakultatywne. 

[10] Zgodnie z art. 43 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Stosownie do art. 45 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.