Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

Warsztaty i szkolenia - własność intelektualna, prawo autorskie i internetu

Edukacyjne Centrum Autorskie – szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej

Edukacyjne Centrum Autorskie to forum autorskich projektów, inicjatyw i działań, których celem jest upowszechnienie znajomości zasad prawa autorskiego i innych praw chroniących szeroko rozumianą własność intelektualną;

Edukacyjne Centrum Autorskie jest miejscem skupiającym osoby zaangażowane w praktyczne, codzienne stosowanie praw własności intelektualnej;

Edukacyjne Centrum Autorskie to działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne (szkolenia, warsztaty) służące podniesieniu poziomu wiedzy w zakresie praw własności intelektualnej, z jednej strony przysługujących twórcom i innym podmiotom uprawnionym, z drugiej strony – osobom korzystającym z dorobku intelektualnego innych;

Edukacyjne Centrum Autorskie to praktyczny sposób realizacji przekonania, iż własność intelektualna, w biznesie umiejętnie zarządzana i chroniona, jest narzędziem pozwalającym na skuteczne wzmocnienie potencjału przedsiębiorców, budowę pozycji rynkowej firmy, a także instrumentem prowadzącym do zapewnienia przewagi nad innymi podmiotami, uczestnikami gospodarki opartej na wiedzy i technologii.

W ramach Edukacyjnego Centrum Autorskiego dzielimy się swoim doświadczeniem i praktyką w wykorzystaniu narzędzi własności intelektualnej, wychodzimy, bowiem z założenia, że „sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” - J.W.Goethe.

Warsztaty – praktyczne sposoby ochrony własności intelektualnej

Trenerzy prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej są prawnikami, na co dzień zajmującymi się problematyką prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, prawa mediów oraz prawa nowych technologii (w tym prawa Internetu) w ramach Edukacyjnego Centrum Autorskiego łączymy doświadczenie różnych kancelarii i pracy na rzecz różnych klientów.

Proponujemy Państwu praktyczne, jednodniowe warsztaty z zakresu praw własności intelektualnej (m.in. prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, prawa mediów oraz prawa nowych technologii, w tym prawa Internetu). Warsztaty przygotowywane są dla małych grup (maksymalnie 5 osób), co pozwala na bardzo indywidualne podejście do każdego uczestników. Taka formuła współpracy nie tylko odróżnia na rynku warsztaty Edukacyjnego Centrum Autorskiego , ale przede wszystkim zapewnia osiągnięcie dużej efektywności i skuteczności.

Warsztaty, składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (case study). Część teoretyczna, poza przedstawieniem najważniejszych pojęć z zakresu praw własności intelektualnej, obejmuje regulacje szczegółowe, których program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników uwzględniając specyfikę danej grupy zawodowej. Część praktyczna obejmuje pracę w zakresie tworzenia i interpretacji dokumentów stosowanych przez konkretną grupę zawodową.

Warsztaty skierowane są zarówno do tych osób, które posiadają wiedzę na temat własności intelektualnej, a warsztaty mają usystematyzować i uaktualnić tę wiedzę, a także do osób, które takiej wiedzy nie posiadają i dzięki warsztatom zdobędą praktyczną wiedzę.

Warsztaty stanowią także możliwość rozwijania i kształtowania własnej roli zawodowej, spostrzeganie siebie w kontekście nowoczesnej pracy, pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji.

Jak przygotowujemy warsztaty?

 • aby warsztaty pozwoliły na uzyskanie praktycznej wiedzy, prosimy po ustaleniu terminu warsztatów, o zgłaszanie do problemów natury prawnej z jakimi macie Państwo do czynienia na co dzień, wychodzimy bowiem z założenia, iż warsztaty przyniosą zamierzony efekt – umiejętność praktycznego posługiwania się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej – tylko wówczas gdy zapewnimy Państwu indywidualne podejście do uczestników

 • bardzo istotnym elementem warsztatów z zakresu własności intelektualnej jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestników, usystematyzowanie zgłaszanych problemów i przygotowanie na ich bazie części praktycznej polegającej na pracy
  z indywidualnymi osobami

 • aby cel warsztatów został osiągnięty konieczne jest usystematyzowanie i sprawdzenie nabytej wiedzy, dlatego proponujemy zatem „quizz zaliczeniowy” przeznaczony do samoocen

 • wątpliwości pojawiające się w trakcie stosowania nabytej wiedzy praktyce zawodowej będzie można przedstawić w formie pytań do osób prowadzących szkolenia po ich zakończeniu

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

 • dla osób, które mają do czynienia zprawem własności intelektualnej (m.in. twórców, artystów, autorów, wydawców, nadawców, producentów filmowych i muzycznych, projektantów, agencji autorskich i reklamowych, studiów graficznych, tłumaczy, informatyków, programistów, przedsiębiorców)

 • dla osób pracujących w działach promocji i marketingu, agencjach reklamowych, działach PR

 • dla osób podejmujących decyzje w zakresie reklamy i promocji

 • dla menedżerów firm, które korzystają z różnych formy reklamy

Cel warsztatów?

 • zrozumienie zagadnień i terminów dotyczących szeroko pojętego prawa własności intelektualnej i wchodzących w zakres tego pojęcia dziedzin prawa (m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa mediów, prawa reklamy, prawa nowych technologii wraz z prawem Internetu),

 • znajomość umów zawieranych m.in. z twórcą utworu, fotografii, reklamy

 • umiejętność tworzenia i wykorzystania w praktyce zapisów umownych stosowanych w obrocie prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej;

 • znajomość konsekwencji wynikających z naruszenia praw autorskich; tajemnicy przedsiębiorstwa, wizerunku i czynów nieuczciwej konkurencji.

Efekt warsztatów?

 • zdobycie przede wszystkim praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania umów np. o przeniesienie praw autorskich i umów licencyjnych

 • umiejętność analizy otrzymywanych dokumentów z zakresu prawa własności intelektualnej

 • znajomość prawnych regulacji w zakresie korzystania z wizerunku

 • zrozumienie mechanizmu przejmowania przez pracodawcę utworów pracownika

 • poznanie granic korzystania z tzw. dozwolonego użytku publicznego

Proponowane metody szkoleniowe?

 • formularz, ankieta rozesłana do uczestników

 • zebranie i usystematyzowanie zagadnień zgłaszanych przez uczestników

 • wykład w oparciu o prezentację wykonaną w Power Point i jej wydruk

 • skrypt zawierający tematykę wykładu wraz z praktycznymi przykładami

 • pytania i odpowiedzi uczestników na pytania podsumowujące daną partię materiału; dyskusja, wyjaśnienia praktycznych wątpliwości

 • rozwiązywanie krótkich kazusów w grupie i omawianie ich wyników

 • praca nad tekstem umowy przeniesienia praw autorskich i umowy licencyjnej, zwrócenie uwagi na stosowane klauzule

 • test sprawdzający na zakończenie szkolenia „quiz zaliczeniowy” z możliwością samooceny

 • pytania uczestników skierowane do trenera

Termin, miejsce, koszt?