Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA SP P R PR

1. SKRÓTY I DEFINICJE

Polityka  oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych

RODO  oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Administrator lub LGL oznacza kancelarię prawną Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa

Dane oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne

Dane specjalne  oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Dane karne  oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Osoba oznacza każdą osobę fizyczną, której dane dotyczą, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której LGL powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Profilowanie  oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

organ nadzorczy oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

ustawa o radcach ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.)

2. ZASADY, CELE, PODSTAWY PRAWNE i OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Zasady ochrony Danych

Zasady. W związku z prowadzoną przez LGL działalnością w zakresie świadczenia pomocy prawnej LGL jako Administrator zbiera i przetwarza Państwa Dane zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony Danych, w tym RODO oraz innymi regulacjami w szczególności wynikającymi z ustawy o radcach.

LGL przetwarza Dane z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość Danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość).

LGL zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych, w tym:

 • przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania Danych oraz przeprowadza oceny skutków dla ochrony Danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

 • dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka, stosując pseudonimizację, szyfrowanie Danych oraz udzielając dostępu do Danych wyłącznie osobom upoważnionym w zakresie niezbędnym dla nich do wykonywania powierzonych przez Administratora zadań; monitoruje adekwatność stosowanych rozwiązań

 • zapewnia rejestrację operacji wykonywanych na Danych (w tym nagrywanie wizerunków osób przebywających w pomieszczeniach kancelarii) oraz środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Danych oraz zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

2.2  Cele 

Przetwarzamy Państwa Dane w celu

 • świadczenia pomocy prawnej zgodnie z art. 6 ustawy o radcach, w tym występowania w Państwa imieniu przed sądami i urzędami, udzielania Państwu porad prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych, wykonywania umowy
 • archiwizacji Danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz procesami rekrutacji
 • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów LGL lub strony trzeciej. 

2.3 Podstawy prawne.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 5 RODO oraz art. 3, 4 i 6 ustawy o radcach, w tym z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Podstawą naszego działania jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie Danych przekazana nam wraz ze zleceniem nam obsługi prawnej (art. 6 ust. pkt a RODO);
 • wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem i Administratorem, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - w tym przekazanie LGL Danych podczas rozmów telefonicznych bądź przesłanych pocztą elektroniczną przed zleceniem obsługi prawnej (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • uzyskanie Danych podczas kontaktów biznesowych (spotkań i wymiany wizytówek) (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

2.4 Okres przetwarzania Danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu:

 • zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych Danych
 • upływu terminów przedawnienia, których podstawą jest umowa, z którą związane jest przetwarzanie Danych lub związanych z przedawnieniem obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

3.1 Kontakt z Administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@lgl-iplaw.pl bądź pocztą na adres Administratora:        

Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych
ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa

3.2  Cofniecie zgody na przetwarzanie.               
Zgodę na przetwarzanie Danych można cofnąć pisząc na adres: biuro@lgl-iplaw.pl. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo abyśmy przetwarzali Państwa Dane, nasze działania są zgodne z prawem.

3.3 Nieprzetwarzanie.               
LGL informuje zidentyfikowane osoby o tym, że nie przetwarza Danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

3.4 Dostęp do Danych.             
Na Państwa żądanie dotyczące dostępu do swoich Danych, LGL informuje Państwa, czy przetwarza jej dane oraz informuje Państwa o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu Danych), a także udziela Państwu dostępu do tych  Danych.

3.5 Odmowa.               
LGL informuje Państwa, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o Państwa prawach z tym związanych

3.6 Kopie Danych.     
Na Państwa żądanie LGL wydaje kopię Danych dotyczących Państwu i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii Danych. LGL może wprowadzić cennik kopii Danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie Danych.

3.7 Sprostowanie Danych.      
LGL dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na Państwa żądanie. LGL ma prawo odmówić sprostowania Danych, chyba że Państwo w rozsądny sposób wykażecie nieprawidłowości Danych, których sprostowania się domagacie. W przypadku sprostowania Danych LGL na Państwa żądanie poinformuje Państwa o odbiorcach Danych.

3.8 Uzupełnienie Danych.       
LGL uzupełnia i aktualizuje Dane na Państwa żądanie. LGL ma prawo odmówić uzupełnienia Danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania Danych. LGL może polegać na Państwa oświadczeniu, co do uzupełnianych Danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez LGL procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

3.9 Usunięcie Danych.             
Na Państwa żądanie, LGL usuwa Dane, gdy:

 • podane przez Państwa Dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 • zgoda na ich przetwarzanie została przez Państwa cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych Danych,
 • Państwa Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • konieczność usunięcia Państwa Danych wynika z obowiązku prawnego,
 • żądanie dotyczy Danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

3.10 Ograniczenie przetwarzania.           
LGL na Państwa żądanie dokonuje ograniczenia przetwarzania Państwa Danych , gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość Danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu Danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • LGL nie potrzebuje już Danych ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie LGL zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania LGL przechowuje Dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez Państwa zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

3.11 Przenoszenie Danych.       
Na Państwa żądanie LGL wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, Państwa Dane, które zostały przez Państwa dostarczone do LGL, przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Państwem, w systemach informatycznych LGL

3.12 Sprzeciw w szczególnej sytuacji.  
Jeżeli zgłoszą Państwo umotywowany Państwa szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania Państwa Danych, a Dane przetwarzane są przez LGL w oparciu o uzasadniony interes LGL lub o powierzone LGL zadanie w interesie publicznym, LGL uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie LGL ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.13 przeciw względem marketingu bezpośredniego.   
Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw względem przetwarzania Państwa Danych przez LGL na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), LGL uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

3.14 Brak profilowania.              
Obecnie Państwa Dane nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania Danych

3.15 Prawa osób trzecich.         
Realizując prawa osób, których dane dotyczą, LGL wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie Państwa żądania o wydanie kopii Danych lub prawa do przeniesienia Danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną Danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), LGL może zwrócić się do Państwa w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

4. ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZANIE POZA EOG

4.1 Przetwarzający.
LGL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych udostępnia Dane podmiotom świadczącym usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmiotom świadczącym usługi w zakresie  działań marketingowo-promocyjnych, obsługi księgowej, ochrony i monitoringu, współpracującym z LGL prawnikom, a także zgodnie z innymi zasadami RODO organom administracji, służbom państwowym i sądom.

4.2 Eksport Danych.  
LGL nie przekazuje Danych do państw trzecich (znajdujących się poza EOG lub do organizacji międzynarodowych). W razie rozpoczęcie przekazywania Danych do państw trzecich, LGL zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Privacy by design.              
LGL zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w LGL uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę Danych, zapewnienie prywatności już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

5.2 Zmiany Polityki.   
Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki w przyszłości, wynikające z weryfikacji i aktualizacji Polityki będą publikowane na stronie lgl-iplaw.pl.

5.3 Obowiązywanie Polityki.   
Polityka obowiązuje od 25 maja 2018r

pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

W przypadku, gdy na stronie www.lgl-iplaw.pl będą zbierane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony www.lgl-iplaw.pl, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer - to zasady ich przetwarzania będą następujące:

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.lgl-iplaw.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych z siedzibą w Warszawie (00-551), ul. Mokotowska 41 lok 2B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy pod nr KRS 519213, NIP 7010438256.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych strony www.lgl-iplaw.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony www.lgl-iplaw.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony www.lgl-iplaw.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika strony www.lgl-iplaw.pl, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony www.lgl-iplaw.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www.lgl-iplaw.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www.lgl-iplaw.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych.
 • Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony www.lgl-iplaw.pl.