Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

16.jpg

mediacja, ugoda, porozumienie, spory dotyczące własności intelektualnej

mediacja cywilna

Korzyści dla obu stron wynikające z przeprowadzenia mediacji cywilnej:

 • szybsze zakończenie sporu z drugą stroną a w przypadku przeprowadzenia mediacji w trakcie trwania postępowania sądowego,

 • możliwość jego wcześniejszego zakończenia,zmniejszenie kosztów postępowania cywilnego

 • możliwość uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania sporu, które będzie respektowane przez drugą stronę.

Mediacja w sprawach cywilnych jest możliwa w tych wszystkich sprawach, w których można zawrzeć ugodę, czyli praktycznie w większości spraw.


mediacja karna


Z przeprowadzenia mediacji karnych wynikają korzyści dla pokrzywdzonego, gdyż mediacja:

 • daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez pokrzywdzonego warunkach,

 • sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego,

 • stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

 Mediacja karna oferuje korzyści również dla podejrzanego czy oskarżonego, ponieważ:

 • daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia,

 • sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego (a w konsekwencji szybszemu zatarciu skazania),

 • pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania karnego


mediacja odr

 

mediacja administracyjna

 

MEDIACJA WIPO


mediacja ODR (Online Dispute Resolution, Internet Dispute Resolution, Electronic ADR, czy Online ADR)

Jest to połączeniem tradycyjnych metod alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów z z technologią; jest potrzebna w rozwiązywaniu sporów mających miejsce w Internecie lub sporów z zastosowaniem internetowych technologii informacyjnych. Przy zastosowaniu ODR mogą być rozwiązywane spory m.in. wynikające z rejestracji domen internetowych, czy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną. W trakcie prowadzenia ODR stosuje się komunikatory, pocztę elektroniczną, a spotkania mają charakter wirtualny.

Zalety ODR:

 • efektywność,

 • niskie koszty,

 • odformalizowanie i uniknięcie rozwiązywania sporów drogą sądową,

 • brak ograniczeń, co do miejsca i czasu.

Wady ODR:

 • zagrożenia dla bezpieczeństwa danych, działania hakerów,

 • zagrożenie wirusami – typowe dla wszelkich czynności, które dokonywane są za pośrednictwem Internetu,

 • brak zasady bezpośrednich spotkań stron,problem dotyczący kwalifikacji mediatora,

 • trudności dochodzenia naprawienia szkody.


Mediacja w sprawach administracyjnych jest możliwa na każdym etapie sprawy zarówno w I instancji jak i II instancji, w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym.

Uczestnikami mogą być strony postępowania, a także strona i organ administracji publicznej będący ze stroną w sporze.

Charakter spraw administracyjnych, w których może być przeprowadzona mediacja:

 • tam, gdzie organ może wybrać z różnych opcji przewidzianych przez prawodawcę,

 • tam, gdzie ujawniają się sprzeczne interesy stron.

 Korzyści dla strony wynikające z przeprowadzenia mediacji administracyjnej:

 • szybsze zakończenie postępowania,

 • zmniejszenie kosztów postępowania.


Urząd Patentowy oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum WIPO) ustanowiły wspólną procedurę rozstrzygania sporów mającą na celu ułatwienie mediacji w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego toczących się przed Urzędem Patentowym.

Postępowanie mediacyjne przed WIPO

 • Mediacja przed WIPO może być szczególnie korzystna dla stron szukających możliwości rozstrzygnięcia sporów dot. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, podlegających różnym jurysdykcjom.

 • Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego są zgłaszający znak towarowy oraz wnoszący sprzeciw.

 • Mediacja toczy się na podstawie regulaminu mediacyjnego WIPO.

Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego znak towarowy o zgłoszeniu sprzeciwu , a także informuje strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji. W trakcie trwania tego okresu, strony starające się osiągnąć ugodowe rozstrzygnięcie sporu mogą złożyć wniosek o mediację do Centrum WIPO. Strona, która chce rozpocząć mediację składa wniosek do Centrum WIPO, przekazując kopię wniosku drugiej stronie sporu. Centrum WIPO przekazuje stronom informacje na temat dalszych etapów postępowania i opłat oraz, na wniosek stron, listę potencjalnych mediatorów. W celu zapewnienia jak największej skuteczności postępowania, Centrum WIPO aktywnie współpracuje ze stronami oraz mediatorem w trakcie jego trwania.

W przypadku osiągnięcia ugody, stronom przysługuje zwrot 50% opłaty za sprzeciw, zasądzonych przez Urząd Patentowy. W przypadku, gdy stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu w ciągu 6 miesięcy, ale chcą kontynuować mediację, postępowanie w sprawie sprzeciwu toczące się w Urzędzie Patentowym musi zostać zawieszone na zgodny wniosek stron.